Ramowy rozkład dnia

7.00-8.00

Schodzenie się dzieci / odbywa się w grupie łączonej, w sali „Jeżyków”/

 • ogólnorozwojowe zabawy indywidualne i zespołowe (tematyczne, konstrukcyjne, techniczne, badawcze, działania twórcze)
 • praca indywidualna z dziećmi
 • prace porządkowe w sali,

8.00-8.20

Ćwiczenia poranne, zabawy muzyczno-taneczne, zabawy integrujące grupę


8.20-8.30

Przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych


8.30-9.00

Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.


9.00-9.30

Zajęcia edukacyjne w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową;


9.30-10.00

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci /zabawy manipulacyjne, swobodna twórczość plastyczna, wdrażanie do gier i układanek edukacyjnych/


10.00 – 10.15

Owoc – wdrażanie zasad zdrowego odżywiania


10.15 – 11.15

Pobyt na świeżym powietrzu:

 • gry i zabawy ruchowe kierowane przez nauczyciela
 • zabawy swobodne na placu przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego,
 • spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze
 • zachowanie bezpieczeństwa, zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych
 • w sytuacji niepogody zabawy ruchowe i dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację.

11.15 – 11.45

Zajęcia edukacyjne dodatkowe wg tygodniowego planu


11.45-12.00

Przygotowanie do obiadu


12.00- 12.30

Drugie danie obiadowe – praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem; przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw; przypominanie zasad zdrowego żywienia


12.30 – 12.45

Mycie ząbków, przygotowanie do odpoczynku poobiedniego


12.45 – 13.00

Relaksacja przy muzyce, w tym muzyce poważnej. Słuchanie bajki czytanej przez nauczyciela.


13.00 – 14.00

Leżakowanie


14.00 – 14.30

Rozbudzanie dzieci, czynności samoobsługowe


14.30 – 15.00

Pierwsze danie obiadowe – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.


15.00– 16.00

Realizacja propozycji dzieci i nauczycielki:

 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,
 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,
 • gry i zabawy dydaktyczne
 • podsumowanie działań wychowawczo-dydaktycznych w ciągu dnia
 • prace porządkowe.

16.00– 16.15

Podwieczorek


16.15– 17.00

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci /zabawy manipulacyjne, swobodna twórczość plastyczna, wdrażanie do gier i układanek edukacyjnych/