Statut Przedszkola

STATUT

PUBLICZNEGO  PRZEDSZKOLA

„AKADEMIA  POD  MODRZEWIEM”  W  MACIERZYSZU

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 §1

 1. Publiczne Przedszkole „Akademia Pod Modrzewiem” w Macierzyszu zwane dalej „Przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
 2. Przedszkole publiczne:
 3. a) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 4. b) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;
 5. c) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 6. d) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 7. Siedziba przedszkola znajduje się w Macierzyszu przy ul. Sochaczewskiej 89a, 05-850 Ożarów Mazowiecki;
 8. Przedszkole może używać logo, pieczęci i stempla posługując się nazwą całościową lub skrótem.
 • § 2
 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Stowarzyszenie Rozwoju Macierzysza.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
 3. Zadania i kompetencje organu sprawującego nadzór pedagogiczny określają odrębne przepisy.
 • § 3

Podstawą prawną działalności przedszkola w szczególności są:

1) Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 4 grudnia 2015r. r. /Dz. U. z 2015r poz.2156 ze zm./

2) Ustawa Karta Nauczyciela  /Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm./

3) Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół – /Dz.U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zm./

4) Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez Publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji – /Dz. U. z 2009 r. Nr 116, poz.997 ze zm./

5) Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – /DZ.U. z 2003 Nr 6 poz. 69 ze zm./

6) Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach /Dz. U. z 2010, Nr 228, poz. 1489 ze zm./

7) Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 08 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników – /Dz. U. z 2009, Nr 89 , poz. 730 ze zm./

8) Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych – /Dz. U. z 2004 Nr 26, poz. 232 ze zm./

9) Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych, lub integracyjnych – /Dz. U. z 2010, Nr 228, poz. 1490 ze zm./

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz 1942)

 Rozdział II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 § 4

Celem Przedszkola jest opieka, wychowanie i uczenie dzieci w atmosferze radości, akceptacji i bezpieczeństwa, z poszanowaniem faktu, że każde dziecko jest niepowtarzalną osobowością i posiada prawo do indywidualnego rozwoju. Ponadto celem Przedszkola jest także zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju.

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności:
 2. a) wspomaga dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 3. b) buduje system wartości, w tym wychowuje dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe, potrafiły zgodnie się bawić i uczyć, kulturalnie zwracać się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
 4. c) kształtuje u dzieci odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 5. d) rozwija umiejętności społeczne dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 6. e) stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 7. f) troszczy się o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 8. g) buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwija umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 9. h) wprowadza dzieci w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 10. i) kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawę patriotyczną;
 11. j) zapewnienia dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
 12. k) zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;
 13. l) zapewnia wszystkim dzieciom pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z ich możliwościami i potrzebami psychofizycznymi w warunkach poszanowania godności osobistej, z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka;
 14. m) realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej w oparciu o program wychowania przedszkolnego;
 15. n) zapewnia organizację zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci;
 16. o) kształtuje umiejętność współżycia i współdziałania w zespole niejednorodnym; uczy poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka;
 17. p) umożliwia dzieciom wychowanie w poczuciu przynależności narodowej; etnicznej; językowej i religijnej;
 18. q) wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz współdziała z rodziną w przygotowaniu do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych uwzględnia stopień i rodzaj niepełnosprawności;
 19. r) udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, psychologiem i innymi specjalistami na terenie placówki oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci;
 20. s) konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach;
 21. t) zapewnia wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania opieki;
 22. u) przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowane-go procesu opiekuńczo-edukacyjnego uwzględniając zasadę zaspokajania potrzeb dziecka tj. aktywności i indywidualizacji.
 • § 5

Przedszkole umożliwia wychowankom podtrzymanie poczucia tożsamości religijnej, zgodnie z wolą rodziców.

 

 • § 6

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku, zainteresowań i możliwości rozwojowych dziecka, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

 1. a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
 2. b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa pod każdym względem,
 3. c) stosuje w swoich działaniach przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz przepisy przeciwpożarowe,
 4. d) współpracuje z ośrodkami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.

 • 7
 1. W ramach posiadanych możliwości w przedszkolu organizuje i udziela się wychowankom i ich rodzinom pomoc psychologiczno – pedagogiczną poprzez:
 2. a) diagnozowanie środowiska wychowanków,
 3. b) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokajania,
 4. c) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,
 5. d) organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 6. e) wspieranie dziecka uzdolnionego,
 7. f) podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczo – dydaktycznego przedszkola i wspieranie nauczycieli w tym zakresie.
 8. g) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców, wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,
 9. h) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania i wychowania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, utrudniające sprostanie tym wymaganiom,
 10. i) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 11. j) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli
 12. Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci.
 13. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana i realizowana w szczególności w formie:
 14. a) Działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań dzieci w tym dzieci wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień,
 15. b) Działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia w tym:
 • obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnozę przedszkolną),
 • indywidualnej pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,
 • zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych,
 • logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych charakterze terapeutycznym
 • porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli,
 • działań na rzecz zorganizowanej pomocy materialnej dzieciom z rodzin znajdujących się trudnej sytuacji życiowej.
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest realizowana przez nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem tworzących Zespół.
 2. Do zadań nauczycieli tworzących pomoc psychologiczno – pedagogiczną należy w szczególności:
 3. a) Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, w tym:
 • rozpoznawanie niepowodzeń szkolnych,
 • rozpoznawanie ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się na pierwszym etapie edukacyjnym,
 • rozpoznawania i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień.
 1. b) Określenie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania,
 2. c) Dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej dziecku w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, stosownie do potrzeb oraz przedstawienie wniosków i zaleceń do dalszej pracy.
 3. d) Planowanie działań wychowawczych i opiekuńczych w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych.
 4. e) Organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, ich rodziców i nauczycieli.
 5. f) Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec dzieci, rodziców i nauczycieli.
 6. g) Wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci.
 7. h) Współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 8. Zadania, o których mowa, realizowane są we współpracy z :
 9. a) rodzicami,
 10. b) nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,
 11. c) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,
 12. d) innymi przedszkolami,
 13. e) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 14. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:
 15. a) rodziców,
 16. b) nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem,
 17. c) specjalisty,
 18. d) poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
 19. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna może być organizowana w przedszkolu w formie:
 20. a) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 21. b) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,
 22. Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi oraz zajęciami psychoedukacyjnymi wymaga zgody rodziców.
 23. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.
 24. Dzieci niepełnosprawne i przewlekle chore mogą być przyjęte do oddziału ogólnodostępnego przedszkola.
 25. Przedszkole, po otrzymaniu orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, zapewnia dzieciom:
 26. a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
 27. b) odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne wspomagające proces edukacji w miarę możliwości finansowych przedszkola,
 28. c) realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej,
 29. d) indywidualne zajęcia specjalistyczne wspomagające proces edukacji w wymiarze określonym przez organ prowadzący,
 30. e) integrację ze środowiskiem rówieśniczym


Rozdział III

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

 • 8
 1. Organami Przedszkola są:
 2. a) Organ Prowadzący – Stowarzyszenie Rozwoju Macierzysza reprezentowany przez Zarząd Stowarzyszenia,
 3. b) Dyrektor Przedszkola,
 4. c) Rada Rodziców,
 5. d) Rada Przedszkola

 • 9

Organ Prowadzący

 1. Organ prowadzący przedszkole jest kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w przedszkolu pracowników pedagogicznych, pracowników administracji i obsługi.
 2. Przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego zatwierdzone przez organ prowadzący. Istnieje również możliwość pracy na podstawie programu własnego zatwierdzonego w trybie przewidzianym przepisami prawa.
 3. Organ Prowadzący jest odpowiedzialny za placówkę i prowadzoną w niej działalność koncentrując się na:
 4. a) określaniu strategii rozwoju Przedszkola.
 5. b) tworzeniu dzieciom optymalnych warunków do rozwoju;
 6. c) zapewnieniu organizacyjnych i finansowych warunków dla funkcjonowania Przedszkola,
 7. d) podejmowaniu ostatecznych decyzji finansowych i personalnych oraz kluczowych decyzji związanych z bieżącą działalnością Przedszkola,
 8. e) ustalaniu budżetu Przedszkola, poprzez planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 9. f) ustalaniu wysokości stawki żywieniowej,
 10. g) ustalaniu wysokości wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia wykonujących swoje obowiązki w Przedszkolu,
 11. h) zawieraniu i rozwiązywaniu umów z pracownikami,
 12. i) udzielaniu nagród i kar pracownikom,
 13. j) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisami przeciwpożarowymi;
 14. k) kontroli nad dysponowaniem środkami finansowymi Przedszkola,
 15. l) zawieraniu i rozwiązywaniu umów z prawnymi opiekunami dzieci uczęszczających do Przedszkola.
 16. m) co najmniej raz w roku dokonanie kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola (z ustaleń kontroli sporządza się protokół, kopię protokołu kierownik przekazuje organowi prowadzącemu),
 17. n) wykonywanie remontów obiektów przedszkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
 18. a) współpraca z rodzicami, instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi, a także ze środowiskiem lokalnym;
 19. b) opracowywanie Regulaminu Pracy oraz innych regulaminów o charakterze wewnętrznym;
 20. c) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
 21. d) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z regulaminem;
 22. e) prowadzenie dokumentacji kadrowej, kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 23. f) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, oraz wykonywania innych zadań statutowych.
 24. g) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 25. Liczbę nauczycieli i obsługi w oddziale co roku zatwierdza Organ Prowadzący
 26. Osoba prowadząca placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W takim przypadku jest ona zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, jednostkę samorządu terytorialnego, która dokonała wpisu do ewidencji oraz gminę, na terenie której jest położona placówka.
 • 10

Dyrektor Przedszkola

 1. Do zadań Dyrektora Przedszkola należy:
 2. a) kierowanie bieżącą działalnością Przedszkola,
 3. b) reprezentowanie Przedszkola na zewnątrz,
 4. c) nadzorowanie i kontrolowanie funkcjonowania Przedszkola,
 5. d) dysponowanie środkami finansowymi Przedszkola w ramach ustalonych limitów i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 6. e) zawieranie umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i Przedszkola,
 7. f) zawieranie umów ubezpieczenia NNW wychowanków Przedszkola,
 8. g) wspieranie sprawnej komunikacji pomiędzy organami Przedszkola,
 9. h) prowadzenie wymaganej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 10. i) opracowywanie rocznego planu pracy,
 11. j) przygotowywanie po konsultacji z Radą Rodziców harmonogramu świąt i uroczystości oraz rytmu pracy w danym roku szkolnym,
 12. k) koordynowanie współdziałania organów Przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania,
 13. l) organizowanie udziału rodziców w pracy Przedszkola, współpraca z rodzicami w zakresie wychowania dzieci, wspieranie rodziców w kształceniu się przez całe życie,
 14. m) ocenianie jakości pracy nauczycieli,
 15. n) przeprowadzenie naboru do Przedszkola,
 16. o) podejmowanie decyzji o przyjęciu lub skreśleniu dziecka z przedszkola,
 17. p) opracowanie ramowego rozkładu dnia,
 18. q) prowadzenie dokumentacji przedszkola,
 19. r) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola,
 20. s) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ogólnych.

 1. Dyrektora Przedszkola zatrudnia i odwołuje Organ Prowadzący

 

 • 11

Rada Rodziców

 1. Rada Rodziców liczy 3 osoby, jest organem społecznym przedszkola i stanowią ją rodzice lub prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Głównym celem Rady Rodziców jest organizacja współpracy Przedszkola i rodziców, stworzenie możliwości wspierania Przedszkola przez chętnych rodziców oraz ujednolicanie działań wychowawczych.
 3. Rada Rodziców uczestniczy w życiu Przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki poprzez: współorganizowanie imprez i świąt przedszkolnych, opiniowanie projektów zmian statutu Przedszkola, przedstawiania wniosków w sprawie planu pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej, zgłaszania wniosków i opinii dotyczących wszystkich spraw Przedszkola do Nauczyciela lub Organu Prowadzącego.
 4. Rada Rodziców wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.
 5. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.
 6. Wyboru członków Rady Rodziców dokonuje się na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców.

 • 12

Rada Przedszkola

 1. Organem wspierającym Przedszkole może być Rada Przedszkola.
 2. Rada Przedszkola powoływana jest na wniosek Rady Rodziców i Nauczyciela.
 3. Rada Rodziców i Rada Przedszkola uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
 4. Rada Przedszkola jest ciałem kolegialnym – najwyższym społecznym organem Przedszkola, powołanym do rozwiązywania jego wewnętrznych problemów,
 5. W skład Rady Przedszkola wchodzą:
 6. a) Rada Rodziców,
 7. b) Nauczyciel,
 8. c) Przedstawiciel Organu Prowadzącego.
 9. W obradach Rady Przedszkola mogą brać udział osoby reprezentujące inne organy związane z działalnością przedszkola.
 10. Prawo zwołania Rady Przedszkola przysługuje Nauczycielowi, Radzie Rodziców, Organowi Prowadzącemu.
 11. Do kompetencji Rady Przedszkola należy:
 12. a) ocena sytuacji Przedszkola,
 13. b) występowanie z wnioskami do Organu Prowadzącego oraz nadzoru merytorycznego o zbadanie i dokonanie oceny działalności placówki.

Rozdział IV

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 • 13
 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący i podanych do wiadomości rodziców na początku roku szkolnego. Przerwa wakacyjna i zimowa dostosowana jest do specyfiki lokalnych uwarunkowań.
 2. Szczegółową organizację opieki, wychowania i nauczania w danym roku określa arkusz organizacji przedszkola. W arkuszu organizacji określa się w szczególności: czas pracy przedszkola, liczbę pracowników, liczbę dzieci przyjętych do przedszkola.
 3. Przedszkole jest placówką wielooddziałową. W przedszkolu mogą być tworzone grupy dziecięce mieszane wiekowo, z uwzględnieniem potrzeb dzieci, ich zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 4. Grupa nie może przekraczać 25 dzieci.
 5. Godzina zajęć w Przedszkolu wynosi 60 minut.
 6. Czas pracy nauczyciela z dziećmi zatrudnionego na pełen etat wynosi nie mniej niż 30 godzin tygodniowo.
 7. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę w czasie zajęć w budynku oraz poza budynkiem Przedszkola.
 8. Opiekę nad dziećmi sprawuje Nauczyciel. Nauczyciel w swojej pracy może być wspierany przez asystenta nauczyciela, rodziców, praktykantów, stażystów i wolontariuszy.
 9. W Przedszkolu mogą działać wolontariusze.
 10. Za zgodą organów Przedszkola na jego terenie mogą działać stowarzyszenia.
 11. Przedszkole może być miejscem nieodpłatnych praktyk pedagogicznych dla kandydatów na nauczycieli.
 12. W roku szkolnym na zasadzie skierowania mogą być przyjęci uczniowie w celu odbycia praktyki w kuchni Przedszkola. Praktyka jest nieodpłatna.
 13. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 14. Na terenie Przedszkola nie mogą działać żadne partie polityczne.

 • 14
 1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dyrektor Przedszkola, może wyrazić zgodę na przyjęcie dziecka, które ukończyło 2,5 roku. Przyjęcie dziecka uzależnione jest od stopnia jego gotowości do pobytu w Przedszkolu i od sytuacji rodzinnej.
 3. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły na podstawie opinii Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej.
 4. Dziecko takie musi być zgłoszone do Dyrektora Przedszkola przed zakończeniem rekrutacji na następny rok szkolny. Późniejsze zgłoszenie może skutkować nie przyjęciem do Przedszkola ze względu na brak miejsc.
 5. Dzieci 6-letnie są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 6. Dyrektor przedszkola kontroluje spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i jest odpowiedzialny za przekazanie informacji o realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego Dyrektorowi szkoły w obwodzie której dziecko mieszka
 7. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów i postępowaniom egzekucyjnym w administracji.

 • 15
 1. Dzieci przyjmowane są do przedszkola na podstawie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz 1942) oraz uchwały Organu Prowadzącego w sprawie szczegółowych warunków rekrutacji na dany rok przedszkolny.
 2. Rekrutacja dzieci do Przedszkola odbywa się corocznie w miesiącach marzec-kwiecień, w dniach podanych przez organ prowadzący.
 3. W trakcie roku szkolnego o przyjęciu lub odmowie przyjęcia dzieci do Przedszkola decyduje Dyrektor przedszkola.

 

 • 16
 1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez Nauczyciela i Radę Rodziców, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy i obowiązujących przepisów. Ramowy rozkład dnia musi zostać zatwierdzany przez organ prowadzący

 1. Pobyt dzieci w ogrodzie lub na spacerze organizowany jest przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

 

 • 17
 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę.
 2. Dziecko do przedszkola winno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub inną osobę pisemnie przez nich upoważnioną zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 3. Upoważnienie pisemne powinno zawierać imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów, adres zamieszkania, serie i numery dowodów tożsamości, numery telefonów oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu tożsamości, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz deklarację zgody na udostępnienie danych osobowych. Wzór upoważnienia opracowuje kierownik przedszkola. Upoważnienie ważne jest przez rok szkolny.
 4. Osoby upoważnione mogą odebrać dziecko po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości.
 5. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 6. Pracownicy przedszkola mają prawo odmówić wydania dziecka osobom będącym w stanie nietrzeźwym, bez względu na to, czy jest to rodzic, czy osoba upoważniona do odbioru dziecka.
 7. W sytuacji opisanej w punkcie 6, gdy nauczyciel nie wyda dziecka, nauczyciel podejmuje wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka lub innymi osobami upoważnionymi do odbioru dziecka.
 8. Odbieranie dzieci z przedszkola odbywa się do godz.13.00 dla dzieci przebywających w przedszkolu 5 godzin.
 9. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny ustalonej jako godzina zamknięcia przedszkola nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) o tym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców.
 10. W Przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania farmaceutyków.
 11. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.
 12. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców.
 13. Sytuacje wypadkowe rejestrowane w „Karcie zdarzeń kryzysowych”

 • 18
 1. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Przedszkola może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci nie realizującego rocznego przygotowania przedszkolnego w następujących przypadkach:

1) nieobecności dziecka ponad dwa tygodnie bez zgłoszenia tego faktu w Przedszkolu;

2) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu oraz uchwalonych zarządzeń;

3) stałych, agresywnych zachowań dziecka zagrażających zdrowiu i życiu pozostałych wychowanków i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii lub, gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji;

4) powtarzających się, agresywnych zachowań rodziców dziecka w przedszkolu, łamiących normy współżycia społecznego i zasady zachowania w instytucji publicznej;

5) ukrytych ciężkich chorób dziecka, nie zgłoszonych przez rodziców;

6) braku współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a rodzicami/opiekunami prawnymi w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka.

 1. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków Dyrektor Przedszkola zobowiązany jest podjąć następujące działania:
 2. a) zawiadomić rodziców na piśmie o zamiarze skreślenia dziecka z listy wychowanków z podaniem przyczyny i możliwości zaniechania działania po wykonaniu określonych czynności przez rodziców bądź dziecko ,
 3. b) zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią do możliwości przedszkola pomoc,
 4. c) zawiadomić organ prowadzący o zaistniałym problemie i zamiarze skreślenia dziecka z listy wychowanków,
 5. d) zawiadomić rodziców o podjętej decyzji na piśmie.
 6. Skreślenie następuje na podstawie Uchwały Rady Przedszkola. O wspomnianej uchwale Dyrektor przedszkola powiadamia rodziców bądź opiekunów dziecka.

 • 19
 1. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
 2. Przedszkole może organizować wycieczki autokarowe zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Przedszkole może organizować wyjazdy dzieci na „zielone przedszkole” .
 4. W Przedszkolu na prośbę rodziców mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe: nauka języka obcego, lekcje tańca, gimnastyka korekcyjna, rytmika, nauka pływania, kółka zainteresowań.
 5. Zajęcia dodatkowe mogą być organizowane tylko za zgodą Organu Prowadzącego
 6. Zajęcia dodatkowe muszą być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Dzieci podczas zajęć dodatkowych pozostają pod opieką nauczyciela grupy.
 7. Zajęcia z religii organizowane są na życzenie rodziców wychowanków.
 8. Czas trwania zajęć dodatkowych oraz zajęć uzależniony jest od wieku wychowanków.
 9. W przedszkolu mogą być organizowane występy grup teatralnych i muzycznych.

Rozdział V

PRAWA I OBOWIAZKI PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

 

 • 20
 1. Organ prowadzący Przedszkole zatrudnia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej:
 2. a) Dyrektora Przedszkola,
 3. b) nauczycieli,
 4. c) nauczycieli wspomagających,
 5. d) innych pracowników administracyjnych.
 6. Liczbę pracowników ustala Organ Prowadzący w zależności od ilości dzieci oraz potrzeb i wymogów organizacyjnych placówki.
 7. Nauczyciele są zatrudniani na podstawie umów o pracę i podlegają kodeksowi pracy.
 8. Szczegółowe zasady zatrudnienia określa regulamin pracy.
 9. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ustala organ prowadzący.

 

 • 21

1 Opiekę nad oddziałem powierza się dwóm nauczycielom, w przypadku 10 godzinnego czasu pracy oddziału; jednemu nauczycielowi w przypadku 6 godzinnego czasu pracy oddziału.

2 Do zadań nauczyciela wychowawcy należy dbałość o właściwe zachowanie wychowanków, o przekazanie im norm i zasad postępowania, przestrzeganie praw dziecka, wspieranie wychowanków w uczeniu się i aktywnym uczestniczeniu w zajęciach, rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do bliskiej współpracy z rodzicami wychowanków i z innymi pracownikami w Przedszkola.

3 W razie nieobecności nauczyciela w pracy organ prowadzący organizuje za niego zastępstwo.

4 Praca wychowawczo-dydaktyczna w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy.

 

 

 • 22

1 W przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego mogą być zatrudnieni specjaliści /m.in. logopeda, psycholog, terapeuta pedagogiczny w celu wspomagania rozwoju dzieci

2 Nauczyciele specjaliści w szczególności:

1) rozpoznają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci

2) prowadzą zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne, stymulujące, socjoterapeutyczne

3) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne

4) prowadzą lub organizują różnego rodzaju formy pomocy pedagogicznej i psychologicznej dla dziecka i jego rodziny

 

 • 23
 1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swych wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka, form pracy w działaniach wychowawczych i włączania ich w działalność przedszkola.
 2. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną, opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
 3. Nauczyciel powinien posiadać kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 4. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
 5. Do zadań nauczyciela należy:
 6. a) sprawowanie opieki nad powierzonymi dziećmi uczęszczającymi do przedszkola oraz stwarzanie im optymalnych warunków do rozwoju,
 7. b) wspieranie każdego dziecka w jego indywidualnym rozwoju,
 8. c) opracowanie i realizacja planu pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej. Nauczyciel odpowiada za ich jakość i wyniki,
 9. d) stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,
 10. e) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno- sportowym,
 11. f) uczestniczenie w zebraniach i spotkaniach z rodzicami,
 12. g) oddziaływanie własnym przykładem,
 13. h) dbanie o estetykę pomieszczeń,
 14. i) tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji dzieci,
 15. j) realizacja zaleceń organu prowadzącego odnośnie kwestii organizacyjnych i porządkowych,
 16. Nauczyciel systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
 17. Nauczyciele mają prawo do:

1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i wychowanków,

2) wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi,

3) współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego i podręczników, swobody wyboru metody realizacji programu,

4) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,

5) stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego

 1. Nauczyciele mają obowiązek:

1) traktowania wychowanków z szacunkiem, życzliwością i sympatią,

2) dbania o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i po za terenem w czasie wycieczek, spacerów.

3) znać i przestrzegać przepisy bhp, ppoż, przepisy ruchu drogowego,

4) planowania swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej i prowadzenia jej zgodnie z wymogami wynikającymi z przyjętych programów wychowywania przedszkolnego. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za jakość swojej pracy,

5) współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów prawnych) do znajomości zdań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

6) udziału w zebraniach rady pedagogicznej przedszkola,

7) wspierania rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

8) stosowania zasad poprawności językowej,

9) prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dziecka oraz dokumentowanie tych obserwacji,

10) prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami„

11) planowania własnego rozwoju zawodowego, systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

12) prowadzenia analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolaka) z początku roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej,

13) współpracować ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną,

14) dbać o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych i troszczyć się o estetykę pomieszczeń,

15) eliminować przyczyny niepowodzeń dzieci,

16) realizować zalecenia osób kontrolujących.

 • 24
 1. Obowiązkiem nauczyciela i instruktora prowadzącego zajęcia dodatkowe jest:

1) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi oraz odpowiedzialność za ich jakość,

2) rozpoznawanie potrzeb, możliwości zdolności i zainteresowań wychowanków,

3) dokumentowanie zajęć. Informowanie rodziców o postępach i trudnościach na jakie napotykają dzieci,

4) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż,

5) dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

 1. Nauczyciel, instruktor prowadzący zajęcia dodatkowe odpowiada za:

1) życie, zdrowie, bezpieczeństwo oraz stwarzanie warunków do harmonijne-go rozwoju powierzonych jego opiece dzieci,

2) dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do pracy w należytym stanie.

 • 25
 1. W Przedszkolu zatrudnieni są pracownicy obsługi – asystent nauczyciela, pracownik gospodarczy, woźna, kierownik gospodarczy, pracownik obsługi biura.
 2. Podstawowym zadaniem pracowników obsługi jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 3. Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych ustala organ prowadzący.
 4. Pracownicy obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci, ich bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania przedszkola.

 • 26
 1. Asystent nauczyciela/pracownik obsługi pomaga nauczycielowi w czynnościach opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci.
 2. Do ich zadań należy:
 3. a) dbanie o bezpieczeństwo dzieci
 4. b) dbanie o utrzymanie należytego porządku i czystości w przedszkolu,
 5. c) przygotowywanie i estetyczne podawanie dzieciom posiłków i napojów
 6. d) pomoc w czynnościach samoobsługowych dzieci
 7. e) czynnie uczestniczyć w zajęciach i zabawach prowadzonych przez nauczyciela
 8. f) opiekować się dziećmi w czasie spacerów i wyciecze
 9. g) pomagać przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.
 10. Wykonuje inne zadania wynikające z organizacji przedszkola

 • 27
 1. Pracownicy placówki powinni zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu, zawiadomić nauczyciela o fakcie przebywania osób postronnych.
 2. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.
 3. Przez cały dzień pobytu w Przedszkolu dzieci w grupie są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, prace zespołowe i indywidualne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodne z programem i planem zajęć.
 4. Nauczyciel zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.
 5. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel powinien skontrolować teren, salę, sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
 6. Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
 7. Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad dziećmi.
 8. W przypadku choroby dziecka nauczyciel telefonicznie zawiadamia o tym rodziców / prawnych opiekunów/.
 9. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych symptomach /np. temperaturze/.
 10. Na zajęciach dodatkowych organizowanych w placówce za bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel grupy.
 11. Podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności, nauczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc innego pracownika przedszkola.
 12. W przypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
 13. Przedszkole organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą i odpłatnością rodziców /opiekunów prawnych/
 14. W przypadku, kiedy rodzic /opiekun prawny/ nie ubezpiecza w przedszkolu dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków, zobowiązany jest dostarczyć dyrektorowi stosowne oświadczenie.


Rozdział VI

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 • 28
 1. Wychowankowie mają prawa wynikające w szczególności z Konwencji o prawach dziecka przyjętej 20 września 1989r. przez ONZ i ratyfikowanej przez RP w 1991r. oraz przepisów oświatowych i niniejszego statutu.
 2. Wychowankowie Przedszkola mają prawo do:

1) szacunku, życzliwości i sympatii ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i rówieśników,

2) bezpiecznych warunków pobytu w Przedszkolu, zaspokajania w miarę możliwości ich potrzeb fizycznych i psychicznych,

3) interesujących zajęć, rozwijających ich umiejętności i uzdolnienia,

4) wzmacniania i podkreślania ich silnych stron, rozwijania optymizmu i postawy radzenia sobie w różnych sytuacjach,

5) swobody wyboru, w miarę możliwości organizacyjnych, co najmniej kilku zajęć tygodniowo.

 1. Wychowankowie mają obowiązek:

1) bezwzględnego poszanowania nietykalności cielesnej innych: dzieci i dorosłych,

2) poszanowania godności osobistej innych: dzieci i dorosłych,

3) stosowania się do przyjętych umów obowiązujących w grupie i w przedszkolu, ustalonych wspólnie z nauczycielem, ze szczególnym uwzględnieniem reagowania na polecenia personelu przedszkola,

4) uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, które dla niego wybrali rodzice, jednakże pod warunkiem wyrażenia przez dziecko chęci uczestniczenia w tych zajęciach.


Rozdział VII

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 • 29
 1. Rodzice mają prawo aktywnego uczestniczenia w życiu Przedszkola i Stowarzyszenia
 2. Rodzice mają prawo do:

1) dostępu do wszelkich informacji dotyczących organizacji kształcenia i wychowywania ich dzieci,

2) rzetelnej informacji o postępach i zachowaniu dziecka,

3) wsparcia ze strony nauczycieli Przedszkola w razie problemów wychowawczych,

4) partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania poprzez swoich przedstawicieli na sprawy Przedszkola,

5) zapoznania się z realizowanym programem i planami pracy w danym oddziale,

6) wyrażania i przekazywania opinii i wniosków na temat pracy przedszkola dyrektorowi, organowi prowadzącemu i nadzorującemu poprzez swoje przedstawicielstwa np. Radę Rodziców,

7) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka,

8) udziału w uroczystościach przedszkolnych,

9) obecności w Przedszkolu w okresie adaptacyjnym oraz w innych okresach po uzgodnieniu tego z nauczycielem,

10) wybierania swoich przedstawicieli do Rady Rodziców,

11) przystępowania do Stowarzyszenia,

 1. Rodzice mają obowiązek:

1) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka i nie zaniedbywać ich,

2) starać się wzmacniać wysiłki Przedszkola ukierunkowane na wszechstronny rozwój wychowanków,

3) dbać o regularne uczęszczanie dziecka do Przedszkola, informować nauczyciela wychowawcę o przyczynach nieobecności dziecka,

4) informować Dyrektora Przedszkola o stanie zdrowia dziecka i o chorobach przewlekłych lub zakaźnych dziecka i sposobie ich roznoszenia,

5) przyprowadzać do Przedszkola zdrowe dzieci,

6) informować nauczycieli o sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka

7) angażować się, jako partnerzy, w działania Przedszkola, aktywnego udziału w wyborach i współdziałaniu w Radzie Rodziców,

8) przestrzegać czasu pracy przedszkola, w przypadku pozostania dzieci po określonej w organizacji pracy Przedszkola godzinie, kosztami sprawowania opieki zostaną obciążeni rodzice,

9) wskazać w formie pisemnej osoby upoważnione do odbierania dziecka z Przedszkola,

10) zapoznać się ze statutem i regulaminami obowiązującymi w Przedszkolu i przestrzegać ich,

11) przestrzegać uchwał organu prowadzącego dot. funkcjonowania Przedszkola oraz uchwały podejmowanych przez Radę Przedszkola,

12) zapewnić regularne uczęszczanie do przedszkola dzieciom podlegającym obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,

13) wspierać nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.

 1. Do form współpracy Przedszkola z rodzicami należą:

1) Zebrania ogólne i grupowe,

2) Konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielami, psychologiem, logopedą, terapeutami,

3) Zajęcia otwarte,

4) Kąciki dla rodziców,

5) Imprezy, uroczystości przedszkolne.


Rozdział VIII

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW PRZEDSZKOLA

 • 30
 1. Organy Przedszkola są zobowiązane do współpracy, do dbania o dobry klimat Przedszkola, do współdziałania na zasadach partnerstwa i uczestniczenia w tworzeniu właściwych warunków rozwoju wychowanków.
 2. W razie zaistnienia sporu między organami Przedszkola, strony mają prawo do zwrócenia się o rozstrzygnięcie do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 3. Wezwany organ jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku zainteresowane strony w ciągu 1 miesiąca od zawiadomienia.
 4. Ustala się tryb rozstrzygania skargi, w której stroną jest dziecko /dotyczy nieprzestrzegania praw dziecka/:

1) Rodzic zgłasza skargę w ciągu 3 dni od zajścia do Organu Prowadzącego, który ją niezwłocznie rozpatruje,

2) Jeśli skarga wniesiona jest ustnie sporządza się notatkę w obecności rodzica, który ją podpisuje,

3) Organ prowadzący rejestruje sprawę w Rejestrze Skarg i Wniosków,

4) O rozstrzygnięciu skargi Organ prowadzący powiadamia zainteresowana osobę pisemnie,

5) W przypadku, gdy rozstrzygnięcie skargi jest nie satysfakcjonujące rodzic może złożyć skargę do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 1. Skargi, w których stroną jest pracownik przedszkola rozpatruje Organ Prowadzący

 • 31
 1. Współpraca przedszkola z rodzicami oparta jest na wzajemnych uzgodnieniach i obejmuje następujące formy:
 2. a) konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela lub rodziców, specjalistami ;
 3. b) zebrania grupowe i dni otwarte;
 4. c) zajęcia otwarte;
 5. d) zajęcia dla rodziców i dzieci w ramach programów własnych, realizowanych przez nauczycieli;
 6. e) imprezy środowiskowe;
 7. f) udział rodziców w uroczystościach;
 8. g) kierowanie dziecka do specjalistów (logopedy, psychologa itp.);
 9. h) kąciki dla rodziców , kąciki plastyczne, informacje grupowe.

 1. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycielek poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział i rodziców.
 2. Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

1) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i objęcia go natychmiast pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

2) systematyczne informowanie o dziecku, jego zachowaniach i rozwoju;

3) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu działań;

4) wzajemna pomoc w realizacji programów, planów i systemów opracowanych przez nauczycieli.

 1. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka, objętego wychowaniem przedszkolnym, informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.


Rozdział IX

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

 • 32
 1. Przedszkole może wspierać finansowo lub rzeczowo Gmina Ożarów Mazowiecki oraz inni darczyńcy.
 2. Źródłami finansowania Przedszkola są m.in.:
 3. dotacja z budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki
 4. wpłaty Rodziców tytułem wyżywienia
 5. wpłaty Rodziców za każdą godzinę ponadwymiarową tj. 7.00-8.00 lub 13.00-17.00 w wysokości 1 zł.
 6. Przedszkole nie prowadzi działalności zarobkowej.
 7. Zasady obliczania stawki żywieniowej ustalane są w regulaminie Przedszkola.

 


Rozdział X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 33
 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników Przedszkola.
 2. Regulaminy i inne dokumenty uchwalane w Przedszkolu muszą być zgodne z postanowieniami niniejszego Statutu.
 3. Przed zmianą statutu Organ Prowadzący może zasięgnąć opinii organów Przedszkola.
 4. Zmiany w niniejszym statucie są wprowadzane przy zmianach przepisów lub na wniosek Organów Przedszkola.
 5. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych, ustala się obowiązek zapoznania z nim na zebraniu z rodzicami.
 6. Statut jest dostępny dla każdej zainteresowanej osoby

 • 34

Statut wchodzi w życie w dniu uchwalenia.