Roczny plan pracy

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU AKADEMIA POD MODRZEWIEM

1) Zadanie szczegółowe: Poznanie środowiska wychowawczego każdego dziecka oraz jego ogólnego rozwoju celem jednokierunkowości oddziaływań domu i przedszkola.

DZIAŁANIA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI O REALIZACJI

Obserwacja dzieci w czasie samodzielnych zabaw i podczas zajęć organizowanych z całą grupą.

cały rok

Wychowawcy grup

Założenie „Kart obserwacji dziecka” w celu prowadzenia diagnozy w grupie I,II,III

wrzesień, prowadzenie na bieżąco

Wychowawcy grup

Gr. I – początkowa (10/2017) końcowa (5/2018)

Gr. II początkowa (10/2017) końcowa (5/2018) Gr. III – początkowa (10/2017) końcowa (5/2018)

Prowadzenie rozmów z rodzicami na temat dziecka – uwagi, wnioski z obserwacji, wzajemna wymiana doświadczeń.

Cały rok wg potrzeb

Wychowawcy grup

Organizacja dni otwartych dla rodziców.

Cały rok wg potrzeb

Wychowawcy grup

Organizują nauczycielki prowadzące grupę

Zebrania z rodzicami

Wrzesień, styczeń

Wychowawcy grup, Dyrektor placówki

05.09.2017 – organizacyjne

X – po wykonanej diagnozie

30.01.2018

V – po wykonanej diagnozie

Oddziaływanie na rodziców poprzez:

– kącik informacyjny

– pedagogizację

– zajęcia otwarte dla rodziców

Cały rok

Wychowawcy grup

Zajęcia otwarte dwa razy w roku /X, III/

Współpraca z psychologiem na terenie placówki. Zachęcanie do uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez psychologa

Cały rok

Psycholog – Renata Juszczyńska

IX – Zapoznanie nauczycieli z harmonogramem warsztatów psychologicznych

2)Zadanie szczegółowe: Rozwijanie poczucia estetyki, uwrażliwienia na piękno sztuki oraz czerpanie radości z samodzielnego tworzenia małych dzieł artystycznych

DZIAŁANIA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI O REALIZACJI

Realizacja programu „Zuch-mały artysta”

IX. 2017- spotkanie wprowadzające

XI.2017 – spotkanie jesienne

II.2018 –

Spotkanie zimowe

IV.2018 –

Spotkanie wiosenne

VI.2018 –

Spotkanie letnie

Wioletta Górzewska, Agnieszka Łuczak –Milewska – dekoracja

Anna Ciechomska – jesień

Izabela Muszyńska – zima

Violetta Wagner – wiosna

Agata Chruścińska – lato

Realizacja programu „łapkodzieło”

Cały rok /raz w miesiącu/

Agata Chruścińska, Agnieszka Łuczak –Milewska

Warsztaty artystyczne organizowane w Muzeach

Dwa razy w roku

Dyrektor

Organizacja spotkań z osobami zajmującymi się twórczością artystyczną

Dwa razy w roku

Dyrektor

Organizacja przedszkolnej grupy teatralnej

Cały rok /raz w tygodniu/

Anna Ciechomska,

Agata Chruścińska

XI.2017 – program patriotyczno-harcerski

V/VI.2018 – przedszkolny kabarecik

Organizacja zajęć „Matematyka z fantazją”

Cały rok /raz w tygodniu/

Wioletta Górzewska, Agnieszka Łuczak –Milewska

Organizacja zajęć dodatkowych „Roztańczony przedszkolak”

Cały rok /raz w tygodniu/

Izabela Muszyńska, Violetta Wagner

Organizacja rodzinnych konkursów artystycznych

X.2017 – konkurs plastyczny „Jesienny stworek”

II.2018 – konkurs recytatorski „Ulubione, śmieszne i pocieszne”

IV.2018 – konkurs plastyczny „Eko-ludek”

  1. Violetta Wagner

  2. Anna Ciechomska

  3. Agnieszka Łuczak –Milewska

Organizacja wystaw i wernisaży dla rodziców

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

Wdrożenie systemu archiwizacji prac

Organizacja zajęć plastyczno-technicznych w grupach przedszkolnych

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

Zastosowanie różnych form działalności plastycznej

3) Zadanie szczegółowe: Kształtowanie właściwych postaw moralno-

społecznych.

DZIAŁANIA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI O REALIZACJI

Kontynuacja założeń programu wychowawczego przedszkola

Cały rok

Wychowawcy grup

Realizacja założeń kodeksu zachowań przedszkolaka – systemu jednolitych wymagań w grupach

Cały rok

Wychowawcy grup

Sporządzenie kontraktów grupowych

Wrzesień

Wychowawcy grup

Konsekwencja przestrzegania zasad panujących w grupie – cały rok

Wyrabianie nawyków kulturalnych, prawidłowego zachowywania się poprzez gry i zabawy dydaktyczne.

Cały rok

Wychowawcy grup

Organizacja swobodnych zajęć stolikowych, szczególnie w godzinach schodzenia się i rozchodzenia dzieci do domu

Zwracanie uwagi na właściwe zachowanie wobec dorosłych i rówieśników

Cały rok

Wychowawcy grup

Realizacja projektu „Cała Polska czyta dzieciom”

Cały rok,

Raz w miesiącu

Wychowawcy grup

Anna Ciechomska

Zaangażowanie rodziców i znanych osób w czytanie dla grupy, organizacja autorskich programów czytelniczych

Organizacja grup warsztatowych dla dzieci nieśmiałych, nadpobudliwych oraz mających kłopoty z koncentracją uwagi

Cały rok

Psycholog –Renata Juszczyńska

Wg ustalonego harmonogramu

Organizacja doradztwa psychologiczno-pedagogicznego oraz szkoleń dla rodziców

Cały rok

Psycholog –Renata Juszczyńska

Wg ustalonego harmonogramu

Wyrabiane nawyków właściwego zachowania się

Cały rok

Wychowawcy grup

Troska o bezpieczeństwo swoje i innych

Cały rok

Wychowawcy grup

Organizacja spotkania w celu uwrażliwienia dzieci na osoby niepełnosprawne

wrzesień

Wioletta Górzewska

4) Zadanie szczegółowe: Troska o zdrowie dziecka.

DZIAŁANIA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI O REALIZACJI

Rozwijanie różnorodnych form ruchu na świeżym powietrzu.

według możliwości pogodowych

Wychowawcy grup

Przeprowadzenie ćwiczeń gimnastycznych

dwa razy w tygodniu

wychowawcy grup

Wdrażanie dzieci do ćwiczeń gimnastyki korekcyjnej oraz realizacja programu „Ćwiczę z mamą i tatą”

IX.2017 – diagnoza

X.2017, I.2018 – zajęcia otwarte dla rodziców

Cały rok – ćwiczenia gimnastyczne w podziale na grupy

Małgorzata Tuliks

Dyrektor

Przeprowadzenie badania dzieci pod kątem wdrożenia programu integracji sensorycznej

IX.2017 – diagnoza

Dyrektor

Dbanie o właściwy stan sanitarny placówki.

Na bieżąco

Dyrektor przedszkola oraz wszyscy pracownicy

Zapoznanie dzieci (lub przypomnienie) z budynkiem przedszkolnym oraz zasadami bezpiecznego poruszania się i zachowania w pomieszczeniach i na ogrodzie przedszkolnym

IX.2017

Cały rok

Wychowawcy grup

Wdrażanie do samoobsługi:

– korzystanie z toalety,

– mycie rąk,

– ubieranie się,

– jedzenie, posługiwanie się sztućcami.

Cały rok

Wychowawcy grup

Uświadamianie dzieciom, co sprzyja, a co szkodzi zdrowiu

Cały rok

Wychowawcy grup

Przezwyciężanie uprzedzeń żywieniowych również w ramach programu „Kuchcikowo – ciasteczkowo”

Cały rok – raz w miesiącu

Magdalena Kacperska, Violetta Wagner

Codzienne spożywanie owoców, świeżych tłoczonych soków owocowych, koktajli mleczno-owocowych oraz świeżych musów.

Cały rok

Teresa Furmańczuk

Codzienny przegląd urządzeń i sprzętów na placu zabaw pod kątem bezpieczeństwa

Cały rok

Marcin Foremnik

Elżbieta Bacińska

Magdalena Kacperska

Teresa Furmańczuk

Organizacja corocznej olimpiady sportowej

Maj

Małgorzata Tulkis

Agnieszka Łuczak –Milewska

5) Zadanie szczegółowe: Przygotowanie do nauki czytania, pisania,

rozwijanie myślenia matematycznego.

DZIAŁANIA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI O REALIZACJI

Umieszczenie nazw imion dzieci w sali, szafkach i łazience. Wdrażanie do czytania globalnego swoich imion

Wrzesień

Wychowawcy grupy

Umieszczenie w salach łatwych napisów do globalnego odczytywania oraz symboli

Wrzesień

Wychowawcy grupy III – napisy

Wychowawcy grupy II – symbole

Wychowawcy grupy I – obrazki

Wysłuchiwanie sylab i ich miejsca w wyrazach

Cały rok

Wychowawcy grupy II, III

Wysłuchiwanie głosek w nagłosie i wygłosie łatwych fonetycznie wyrazów.

Cały rok

Wychowawcy grupy III

Z chętnymi dziećmi odczytywanie łatwych wyrazów

Cały rok

Wychowawcy grupy III

Kolorowanie ograniczonych powierzchni

Cały rok

Wychowawcy grupy I, II, III

Kreślenie znaków i kształtów literopodobnych

Cały rok

Wychowawcy grupy II, III

Kalkowanie

Cały rok

Wychowawcy grupy II, III

Wodzenie ręką po śladzie

Cały rok

Wychowawcy grupy II, III

Kształtowanie pojęć matematycznych:

położenie przedmiotów w przestrzeni, określanie kierunków, określanie wielkości przedmiotów i ich ciężaru, wyodrębnianie zbiorów przedmiotów, kształtowanie pojęcia liczby elementów zbioru

Cały rok

Wychowawcy grupy

Udział dzieci w eksperymentach i doświadczeniach

Cały rok

Wychowawcy grupy

Tworzenie ciągów przedmiotów wg określonych rytmów

Cały rok

Wychowawcy grupy

Wprowadzanie zasad gier stolikowych, zastosowanie w grach

Cały rok

Wychowawcy grupy

Wprowadzenie elementów Metody Dobrego Startu

Cały rok

Wychowawcy grupy

Systematyczne prowadzenie zajęć zintegrowanych

Cały rok

Wychowawcy grupy

Wg planów miesięcznych

6) Zadanie szczegółowe: Kształtowanie postaw proekologicznych.

DZIAŁANIA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI O REALIZACJI

Wyrabianie pozytywnego stosunku do zwierząt i roślin poprze pogadanki, podawanie przykładów właściwych zachowań korzystając z literatury dziecięcej.

Cały rok

Wychowawcy grupy

Obserwacja przyrody wycieczki, wyjścia w pole, na łąkę, do lasu.

Cały rok

Wychowawcy grupy

Utrzymywanie porządku w kącikach i sali

Cały rok

Wychowawcy grupy

7) Zadanie szczegółowe: Uroczystości przedszkolne.

DZIAŁANIA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI O REALIZACJI

Pasowanie na przedszkolaka

Październik

Wychowawcy grupy

Gr. I

Jesienne spotkania

Październik

Wychowawcy grupy

Gr. II, Gr. III

Mikołajki

Grudzień

Wychowawcy grupy

Wigilia grupowa

Grudzień

Wychowawcy grupy

Dzień Babci i Dziadka

Styczeń

Wychowawcy grupy

Bal karnawałowy

luty

Wychowawcy grupy

Powitanie wiosny

Marzec

Wychowawcy grupy

Spotkanie Wielkanocne

Marzec

Wychowawcy grupy

Festyn rodzinny

Maj

Wychowawcy grupy

Zakończenie roku szkolnego

Czerwiec

Wychowawcy grupy

8) Zadanie szczegółowe: Współpraca z rodzicami.

DZIAŁANIA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI O REALIZACJI

Organizowanie zebrań rodziców

Wrzesień, styczeń

Wychowawcy grup, Dyrektor placówki

05.09.2017 – organizacyjne

X – po wykonanej diagnozie

30.01.2018

V – po wykonanej diagnozie

Zapraszanie rodziców na uroczystości przedszkolne

Zgodnie z planem uroczystości

Wychowawcy grup

Angażowanie rodziców do prac na rzecz przedszkola

Cały rok

Wychowawcy grup

Prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami

Cały rok

Wychowawcy grup

Mała galeria” wystawka prac dzieci

Cały rok

Wychowawcy grup

Organizacja doradztwa dla rodziców: pedagog, psycholog, logopeda

Cały rok

Renata Juszczyńska

Agnieszka Gola

Małgorzata Tulkis

Organizacja zajęć otwartych dla rodziców

październik, marzec

Wychowawcy grup

9) Zadanie szczegółowe: Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

DZIAŁANIA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI O REALIZACJI

Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim

Cały rok

Wychowawcy grup

Dyrektor

Współpraca z Biblioteką Gminną w Ożarowie Mazowieckim

Cały rok

Wychowawcy grup

Dyrektor

Warsztaty czytelnicze na terenie Biblioteki Publicznej

Zapoznanie dzieci z instytucjami lokalnymi:

– Ośrodek Zdrowia,

– Straż Pożarna,

– Poczta,

– Biblioteka

Cały rok

Wychowawcy grupy II

Dyrektor

Zapraszanie przedstawicieli poszczególnych placówek w ramach programu grupy II

Nawiązanie współpracy z dyrektorami oraz nauczycielami innych placówek

Cały rok

Wychowawcy grup

Dyrektor

Organizacja wspólnych szkoleń i warsztatów

Współpraca z władzami gminy Ożarów Mazowiecki oraz Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Cały rok

Wychowawcy grup

Dyrektor

Udział w gminnych i powiatowych konkursach przedszkolnych oraz ogólnopolskich akcjach charytatywnych

Cały rok

Wychowawcy grup

Dyrektor

10) Zadanie szczegółowe: Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli.

DZIAŁANIA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI O REALIZACJI

Gromadzenie pomocy naukowych

Cały rok

Wychowawcy grup

Dyrektor

Organizacja kącika czytelniczego z zakresu pedagogiki

Cały rok

Wychowawcy grup

Dyrektor

Zakup nowych pomocy naukowych

Cały rok

Wychowawcy grup

Dyrektor

Uzupełnianie wyposażenia w kącikach plastycznych oraz technicznych

Cały rok

Wychowawcy grup

Dyrektor

Rada Rodziców

Kompletowanie nagrań z utworami muzycznymi inspirującymi działalność artystyczną

Cały rok

Wychowawcy grup

Dyrektor

Awans zawodowy nauczycieli

Cały rok

Elżbeta Bacińska

Izabela Koterba

Anna Ciechomska

Magdalena Kacperska

Violwtta Wagner

Agata Chruścińska

Agnieszka Łuczak – Milewska

Udział nauczycieli w warsztatach i szkoleniach w trakcie Rady Pedagogicznej

I raz w semestrze szkolenie grupowe

I raz w semestrze szkolenie indywidualne

Wychowawcy grup

Systematyczne czytelnictwo artykułów z czasopism i pozycji literatury przedmiotu

Cały rok

Wychowawcy grup

Udział nauczycieli w szkoleniach zawodowych

Cały rok

Wychowawcy grup